Privacybeleid

Privacyverklaring
Bij het verlenen van mijn coachings- en begeleidingsdiensten hecht ik veel waarde aan de bescherming van alle persoonsgegevens die ik voor mijn werk nodig acht. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met die persoonsgegevens. Ik werk daarnaast volgens de richtlijnen van de Internationale Ethische Gedragscode IEC.

Om welke persoonsgegevens gaat het eigenlijk?
Wijsmetwerk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • LinkedIn-profiel of andere social-media-link
 • Leerdoelen, verwachtingen, gespreksverslagen en – duur, foto’s van de aantekeningen tijdens een sessie
 • Inhoud van de communicatie met de persoon / coachee in het traject
 • Coachcontextgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld naam bedrijf/werkgever, collega, leidinggevende partner of kind(eren)
 • Uitslagen van vragenlijsten en testen via de Coachingmonitor

Op welke manier worden deze persoonsgegevens verkregen?
Als je gebruik maakt van mijn coachings – en/of begeleidingsdiensten verstrek je je persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het contactformulier op de site www.wijsmetwerk.nl, via email, telefonisch of via een gesprek. Ook is het mogelijk dat ik je persoonsgegevens van een derde partij ontvang als ik het coach- of begeleidingstraject in iemands opdracht uitvoer. Bij het maken van een afspraak vraag ik je toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

 • Het onderhouden van contact
 • Het uitvoering geven aan een overeenkomst m.b.t. het coach – of begeleidingstraject
 • Het bieden van een persoonlijk en efficiënt coach-begeleidingstraject
 • Het beheer van het cliëntenbestand en de facturering
 • Het gebruik van reviews
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Aan welke andere partijen worden de persoonsgegevens verstrekt?
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers, de Coachingmonitor, vragenlijsten of testen in het kader van persoonlijke groei. Deze derden mogen je persoonsgegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden. Je persoonsgegevens kunnen mogelijk ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting.
Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik gemaakt wordt van Google mail, LinkedIn, WhatsApp of Facebook in het contact met jou als cliënt.
Je persoonsgegevens worden niet verstrekt voor commerciële doelen.
En de inhoud van het coach- of begeleidingstraject wordt uiteraard ook niet gedeeld met een derde tenzij op verzoek van de opdrachtgever in een van te voren overeengekomen rapportagevorm, en als daar nadrukkelijk door jou toestemming voor is gegeven.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beschreven doeleinden te bereiken dan wel op grond van de wet is vereist, zoals de fiscale bewaarplicht of het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor certificering van een beroepsvereniging als de NOBCO. (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Als eigenaar van WijsmetWerk heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo werk ik bijvoorbeeld met een two-steps-authenticatie, versleutelde wachtwoorden, ik pseudonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en ik maak back-up’s van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Welke rechten heb je als verstrekker van de persoonsgegevens?
Je hebt het recht om WijsmetWerk een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je WijsmetWerk verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt je verzoek indienen via info@wijsmetwerk.nl of via 06 51 44 16 93.

Waar kan je met een klacht terecht?
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

En wat als je nog vragen hebt?
Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op via info@wijsmetwerk.nl of via 06 51 44 16 93.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wijsmetwerk (KvK 66217660)
Eveline de Wijs, info@wijsmetwerk.nl of 06-51 44 16 93